YAKOV HEFETZ

Persons with name YAKOV HEFETZ

YAKOV HEFETZ

Company BESIDE THE BAR, L.L.C.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Manager

YAKOV HEFETZ

Company H F & M, INC.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title President

YAKOV HEFETZ

Company H F & M, INC.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Secretary

YAKOV HEFETZ

Company H F & M, INC.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Treasurer

YAKOV HEFETZ

Company H F & M, INC.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Director

YAKOV HEFETZ

Company H F & M, INC.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title President

YAKOV HEFETZ

Company H F & M, INC.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Secretary

YAKOV HEFETZ

Company H F & M, INC.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Treasurer

YAKOV HEFETZ

Company H F & M, INC.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Director

YAKOV HEFETZ

Company OR BAMIDBAR CORPORATION
Address 5112 W CHARLESTON BLVD SUITE C, LAS VEGAS, 89146, NV
Title Treasurer

YAKOV HEFETZ

Company OR BAMIDBAR CORPORATION
Address 5112 W CHARLESTON BLVD SUITE C, LAS VEGAS, 89146, NV
Title Treasurer

YAKOV HEFETZ

Company AMERICAN JEWISH ANTITERRORISM FOUNDATION (AJAF), INC.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title President

YAKOV HEFETZ

Company AMERICAN JEWISH ANTITERRORISM FOUNDATION (AJAF), INC.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title President

YAKOV HEFETZ

Company ROYAL GIFTS L.L.C.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S, # 115, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Manager

YAKOV HEFETZ

Company ROYAL GIFTS L.L.C.
Address 3565 LAS VEGAS BLVD S, # 115, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Manager

YAKOV HEFETZ

Company BAR ONE LLC
Address 3555 LAS VEGAS BLVD SO, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Manager

YAKOV HEFETZ

Company BAR ONE LLC
Address 3555 LAS VEGAS BLVD SO, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Manager

YAKOV HEFETZ

Company BAR TWO LLC
Address 3565 LAS VEGAS BLVD SO # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Manager

YAKOV HEFETZ

Company BAR TWO LLC
Address 3565 LAS VEGAS BLVD SO # 167, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Manager

YAKOV HEFETZ

Company BARBIZ, LLC
Address 3555 LAS VEGAS BLVD SO, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Manager

YAKOV HEFETZ

Company BARBIZ, LLC
Address 3555 LAS VEGAS BLVD SO, LAS VEGAS, 89109, NV
Title Manager